08.02.2010

گزارش بیست و هفتمین هفته گردهمایی

بر پاخواسته ایم وایستاده ایم . برپا خواسته گان رادر زندانی بزرگ به نام ایران حمایت کنیم
مادران عزادار ، پدران داغدار ، زنان و مردان دلیر ایران بدانید که با شمایان همراهیم

در روز شنبه برابر با ۰۶،۰۲،۲۰۱۰ میلادی برای بیست ویکمین هفته متوالی در شهر هامبورگ گرد هم آمدیم . در اینروز سرد زمستانی به همراه مادران و پدران ساکن هامبورگ یاد فرزندان دلیر ایرانی را گرامی داشته و با مشتهای گره کرده و مصمم برای عزیزان در بندمان خواستارآزادی شدیم . در پی گفتگوهایی که با شهروندان رهگذر،که کنجکاوانه به پلاکاردها و عکسهای این عزیزان به خون خفته خیره میشدند داشتیم ، خواستههای خود را که همان خواستههای مادران عزادار در ایران است را مطرح کرده و مورد تشویق وستایش آنان قرار گرفتیم .

به امید آزادی هرچه زودترتمامی زندانیان سیاسی
مادران و پدران مقیم هامبورگ حامیان مادران عزادار ایران


http://www.youtube.com/watch?v=NOTSkgw0QcM
06.02.10 Hamburg
06.02.10 Hamburg
06.02.10 Hamburg
06.02.10 Hamburg